Hasznos linkek

Videótár

Kövess minket a Facebookon!


Tisztelt honlap látogatónk!

A Pannónia Kincse LEADER Egyesület Téten, Börcsön és Pannonhalmán fórum keretében mutatta be a Pannónia Kincse LEADER Egyesület által 2014-2020-as időszakban meghírdetésre kerülő pályázatok tervezeteit.

A fórumokon elhangzott PKLE előadás ide kattintva tekinthető meg.

A fórumokon elhangzott MNVH előadás ide kattintva tekinthető meg.

A pályázati felhívások tervezetei ide kattintva érhetőek el:

Turisztikai szolgáltatás-és attrakció fejlesztése című felhívás tervezete

Működő mikrovállalkozások fejlesztése a Pannónia Kincse Leader Egyesület területén című felhívás tervezete

Vonzóbb vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése című felhívás tervezete

Térségi fiatalok számára szervezett, közösségépítést és helyi identitástudat kialakulását is szolgáló ifjúsági táborok megszervezése című felhívás tervezete

Natúrparki közösségépítő programok szervezése a természeti és épített örökségi helyszínek, valamint a tájértékek helyreállítása, állapotának javítása című felhívás tervezete

Kérem, hogy kérdéseikkel keressenek bennünket bizalommal!


Meghívó

2017.09.25.


 

Tájékoztató fórum

Pannónia Kincse Leader Egyesület Fórumok meghívója

2017.09.20. 

Pályázat kistelepülési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására

A kis lélekszámú településeken nagy terhet jelent a kötelező feladatok ellátásának biztosítása és a feladatellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra karbantartása, felújítása, fejlesztése. A pályázat  a 2016. január 1-jén fennálló lakosságszám szerint a 2 000 fő alatti és a 12 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok fejlesztési céljainak megvalósítását hivatott szolgálni.

A pályázó önkormányzat támogatást igényelhet:

 • a) a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, karbantartására,
 • b) vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására,
 • c) köztemető felújítására, ravatalozó építésére illetve felújítására, temető közlekedési utak építésére, felújítására,
 • d) olyan épület felújítására, fejlesztésére, illetve energetikai korszerűsítésére és szükség esetén megvásárlására, amely
  • da) igazgatási tevékenységet,
  • db) óvodai nevelést,
  • dc) kulturális tevékenységet vagy
  • dd) szociális vagy egészségügyi vagy gyermekvédelmi feladatellátást szolgál, vagy a jövőben fog szolgálni,
 • e) településrendezési tervek készítésére.

 

Keretösszeg: 2016. évi költségvetési törvény 3. melléklet II. 12. pont előirányzataként szereplő összeg: 1 944,8 millió forint.

A támogatás mértéke 100%. A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik.A  pályázati  adatlapot  és  a  további  benyújtandó  dokumentumokat  papír  alapon  a Magyar Államkincstár a  pályázó  szerint illetékes területi szervéhez történő  postai  úton  való  megküldésével,  vagy  személyesen történő leadással lehet benyújtani egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban.

Pályázatok benyújtásának határideje:

 • elektronikus feltöltés lezárása: 2017. szeptember 7. 16:00
 • papír alapon történő benyújtás: 2017. szeptember 8.

További információk a pályázati felhívásban:

http://www.kormany.hu/download/c/05/21000/P%C3%A1ly%C3%A1zati%20Ki%C3%ADr%C3%A1s_k%C3%B6zz%C3%A9t%C3%A9tel.pdf

Forrás: Kormány.hu

2017.09.01.

Módosult a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című felhívás és dokumentációja


2017 május 11.

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című (VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 kódszámú) felhívás és annak dokumentációja.

A módosítás a felhívás alábbi pontjait érinti:

– A célterületek elnevezései módosultak:

1. célterület: helyi termelői piac vagy vásártér kialakítása, illetve fejlesztése;

2. célterület: közkonyha fejlesztése

– A 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek fejezet pontosításra került.

– A 3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek alfejezetben az akadálymentesítés vonatkozásában történt pontosítás.

– A 3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek alfejezetben mindkét célterület, illetve a 2. célterület esetében választható, önállóan nem támogatható tevékenységek módosultak.

– A 3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása fejezet lábjegyzetekkel került kiegészítésre, valamint a fejezetben található táblázat támogatható tevékenységei kerültek javításra.

– A 3.3. Nem támogatható tevékenységek fejezet kiegészült a „közkonyha létesítése” tevékenységgel.

– A 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezet I. Általános elvárások és II. Az építéssel kapcsolatos engedélyeztetéssel, dokumentumokkal kapcsolatban a kedvezményezettnek az alábbiakat kell figyelembe venni pontjában tisztázásra került az akadálymentesítésre vonatkozó pont, valamint a III. Projekt megvalósításával, technológiai fejlesztéssel kapcsolatos elvárások a) pontja kiegészítésre, m) pontja pedig beszúrásra került.

– A 3.7.1. Indikátorok fejezetben a célterületek elnevezésében pontosítás történt.

– A 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezet módosult, a támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 22. naptól 2019. május 22. napjáig van lehetőség.

– A 4.4.1. Kiválasztási eljárásrend fejezet kiegészült a következővel: „Az eljárás során nincs lehetőség a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint szóbeli egyeztetésre.”

– A 4.4.2. Kiválasztási kritériumok fejezet 3. Tartalmi értékelési szempontok alfejezetének 2. célterület táblázatában az értékelési szempontot alátámasztó dokumentum a rövid ellátási lánc vonatkozásában egyértelműsítésre került, lábjegyzettel kiegészült.

– Az 5.5. Az elszámolható költségek köre fejezet f), g) pontja módosult, i) ponttal kiegészítésre került.

– Az 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei fejezetben az 1. pont került kiegészítésre.

– Az 5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások fejezetben található táblázat utolsó sora pontosításra került.

– A 6. Csatolandó mellékletek listája fejezet kiegészítésre került.

A felhívás módosításával párhuzamosan változott a Fogalomjegyzék, valamint az 1. és 2. célterületre vonatkozó Fenntartási és üzemeltetési terv.

Közgyűlés meghívó


2017.05.10.

 

A Pannónia Kincse LEADER Egyesület 2017. május 23-án 1400 órakor (kedd)

KÖZGYŰLÉST

tart, melyre tisztelettel meghívom.

Helyszín: Bakonypéterd Község Polgármesteri Hivatala

(9088 Bakonypéterd Kossuth u. 62.)

Regisztráció: 1345 órától.

 

Napirend:

 1. A Vidékfejlesztési Program (VP) aktualitásai – előadó Székely Rita GYMS megyei MNVH referens Miniszterelnökség
 2. A 2014-2020-as Helyi Fejlesztési Stratégia módosításának elfogadása az Irányító Hatóság iránymutatásai alapján
 3. A Pannónia Kincse LEADER Egyesület 2016. évi beszámolójának megtárgyalása
 4. Egyéb felmerült kérdések

Határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlésre kerül sor 2017. május 23-án 1415 órakor a meghívóban kiküldött eredeti napirendi pontokkal és helyszínen, ami a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Győrszemere, 2017. május 10.

 Megjelenésére feltétlenül számítva, maradok tisztelettel:

Horváth Gyula

PKLE elnök s.k.

A Pannónia Kincse LEADER Egyesület 2014-2020-as IH által javasolt Helyi Fejlesztési Stratégiája  ide kattintva tölthető le.

Meghatalmazás

Független könyvvizsgálói jelentés 

Szöveges beszámoló


 

A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának közleménye a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című felhívás benyújtási határidejének módosításáról


2017 április 27.

A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága tájékoztatja a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy módosul a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című felhívás támogatási kérelmeinek benyújtási határideje. A támogatási kérelmek benyújtása 2017. május 15. napjától lehetséges. A felhívás tartalmával kapcsolatban további módosítások várhatóak, ezért kérjük, kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu oldalon megjelenő módosításokat.
forrás: https://www.palyazat.gov.hu/2017.03.21.

Meghívó


 

Módosult a nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációját támogató felhívás


2017.03.14.

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása” című (VP6-6.4.1.-16 kódszámú) felhívás.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Részletek itt

A pályázati felhívás és mellékletei ide kattintva érhetőek el


 

Módosult A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás című felhívás


2017.03.06.

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” című (VP2-6.1.1-16 kódszámú) felhívás.

A felhívásban az alábbi pontokat érinti a módosítás:

– 4.1. Támogatást igénylők köre fejezet: Több helyen az üzemméret igazolásához kapcsolódó pontosítás, kiegészítés, különösen a támogatási kérelem benyújtásának vonatkozásában a következők szerint:

– törlésre került a jogosultsági feltételként előírt üzemméret (növénytermesztés esetén) igazolása kormányhivatali igazolással,

– törlésre került a jogosultsági feltételként előírt üzemméret (állattartás esetén) napi állatlétszám igazolása,

– rögzítésre került, hogy az éves átlagos állatlétszám alapján igazolható az állattartáshoz kapcsolódó üzemméret

– 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre fejezet d), e) pontjaiban az előírások pontosítása

– 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezet: a támogatási kérelem benyújtási idejének módosítása: 2017. március 16. napjától 2019. március 14. napjáig

– 6.1. (A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája) 1. pont módosítása;  5 pontban a cégkivonat helyett cégmásolat benyújtásának előírása; valamint 6. pontban új előírás meghatározása

– 6.2. Az első kifizetési kérelemhez csatolandó mellékletek listája fejezet 2. pontjának törlése

– 19. lábjegyzet beszúrása (új), 20. lábjegyzet kiegészítése

Az 1. mellékletben (fogalomtár) a következőmódosítások történtek:

– A Mezőgazdasági tevékenység fogalmának módosítása (a „fő” előtag törlése)

– Lakóhely fogalmának törlése

Az 5. melléklet (Mezőgazdasági termeléssel összefüggő szakképesítések) pontosítása:

– A felsőoktatási szakképzés keretében megszerezhető végzettségek tételes felsorolásával történő kiegészítés az egyértelműsítés miatt.

A 9. mellékletben (Jogkövetkezmények) több ponton az előírások megfogalmazásához kapcsolódó pontosítások, valamint. a I/.5. pont kiegészítése és a III/4. pont pontosítása.

11. mellékletben  (üzleti terv) a III. fejezet (Pénzügyi terv) pontosítása.

12. melléklet (Pénzügyi terv kitöltési segédlet) II. fejezetében pontosítások.

13. mellékletben (Szakmai beszámoló) több helyen nyelvhelyességi pontosítás és értelmezést segítő javítás.

A Támogatói okiratban a projekt indikátorainak javítása a felhívással összhangban.

A pályázat és melléletei ide kattintva érhetőek el.