Hasznos linkek

Kövess minket a Facebookon!

Tájékoztató fórum

Pannónia Kincse Leader Egyesület Fórumok meghívója

2017.09.20. 

Pályázat kistelepülési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására

A kis lélekszámú településeken nagy terhet jelent a kötelező feladatok ellátásának biztosítása és a feladatellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra karbantartása, felújítása, fejlesztése. A pályázat  a 2016. január 1-jén fennálló lakosságszám szerint a 2 000 fő alatti és a 12 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó települési önkormányzatok fejlesztési céljainak megvalósítását hivatott szolgálni.

A pályázó önkormányzat támogatást igényelhet:

 • a) a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására, karbantartására,
 • b) vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására,
 • c) köztemető felújítására, ravatalozó építésére illetve felújítására, temető közlekedési utak építésére, felújítására,
 • d) olyan épület felújítására, fejlesztésére, illetve energetikai korszerűsítésére és szükség esetén megvásárlására, amely
  • da) igazgatási tevékenységet,
  • db) óvodai nevelést,
  • dc) kulturális tevékenységet vagy
  • dd) szociális vagy egészségügyi vagy gyermekvédelmi feladatellátást szolgál, vagy a jövőben fog szolgálni,
 • e) településrendezési tervek készítésére.

 

Keretösszeg: 2016. évi költségvetési törvény 3. melléklet II. 12. pont előirányzataként szereplő összeg: 1 944,8 millió forint.

A támogatás mértéke 100%. A pályázati adatlap benyújtása elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen történik.A  pályázati  adatlapot  és  a  további  benyújtandó  dokumentumokat  papír  alapon  a Magyar Államkincstár a  pályázó  szerint illetékes területi szervéhez történő  postai  úton  való  megküldésével,  vagy  személyesen történő leadással lehet benyújtani egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban.

Pályázatok benyújtásának határideje:

 • elektronikus feltöltés lezárása: 2017. szeptember 7. 16:00
 • papír alapon történő benyújtás: 2017. szeptember 8.

További információk a pályázati felhívásban:

http://www.kormany.hu/download/c/05/21000/P%C3%A1ly%C3%A1zati%20Ki%C3%ADr%C3%A1s_k%C3%B6zz%C3%A9t%C3%A9tel.pdf

Forrás: Kormány.hu

2017.09.01.

Módosult a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című felhívás és dokumentációja


2017 május 11.

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című (VP6-7.2.1-7.4.1.3-16 kódszámú) felhívás és annak dokumentációja.

A módosítás a felhívás alábbi pontjait érinti:

– A célterületek elnevezései módosultak:

1. célterület: helyi termelői piac vagy vásártér kialakítása, illetve fejlesztése;

2. célterület: közkonyha fejlesztése

– A 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek fejezet pontosításra került.

– A 3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek alfejezetben az akadálymentesítés vonatkozásában történt pontosítás.

– A 3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek alfejezetben mindkét célterület, illetve a 2. célterület esetében választható, önállóan nem támogatható tevékenységek módosultak.

– A 3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása fejezet lábjegyzetekkel került kiegészítésre, valamint a fejezetben található táblázat támogatható tevékenységei kerültek javításra.

– A 3.3. Nem támogatható tevékenységek fejezet kiegészült a „közkonyha létesítése” tevékenységgel.

– A 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások fejezet I. Általános elvárások és II. Az építéssel kapcsolatos engedélyeztetéssel, dokumentumokkal kapcsolatban a kedvezményezettnek az alábbiakat kell figyelembe venni pontjában tisztázásra került az akadálymentesítésre vonatkozó pont, valamint a III. Projekt megvalósításával, technológiai fejlesztéssel kapcsolatos elvárások a) pontja kiegészítésre, m) pontja pedig beszúrásra került.

– A 3.7.1. Indikátorok fejezetben a célterületek elnevezésében pontosítás történt.

– A 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezet módosult, a támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 22. naptól 2019. május 22. napjáig van lehetőség.

– A 4.4.1. Kiválasztási eljárásrend fejezet kiegészült a következővel: „Az eljárás során nincs lehetőség a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet szabályai szerint szóbeli egyeztetésre.”

– A 4.4.2. Kiválasztási kritériumok fejezet 3. Tartalmi értékelési szempontok alfejezetének 2. célterület táblázatában az értékelési szempontot alátámasztó dokumentum a rövid ellátási lánc vonatkozásában egyértelműsítésre került, lábjegyzettel kiegészült.

– Az 5.5. Az elszámolható költségek köre fejezet f), g) pontja módosult, i) ponttal kiegészítésre került.

– Az 5.6. Az elszámolhatóság további feltételei fejezetben az 1. pont került kiegészítésre.

– Az 5.7. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások fejezetben található táblázat utolsó sora pontosításra került.

– A 6. Csatolandó mellékletek listája fejezet kiegészítésre került.

A felhívás módosításával párhuzamosan változott a Fogalomjegyzék, valamint az 1. és 2. célterületre vonatkozó Fenntartási és üzemeltetési terv.

Közgyűlés meghívó


2017.05.10.

 

A Pannónia Kincse LEADER Egyesület 2017. május 23-án 1400 órakor (kedd)

KÖZGYŰLÉST

tart, melyre tisztelettel meghívom.

Helyszín: Bakonypéterd Község Polgármesteri Hivatala

(9088 Bakonypéterd Kossuth u. 62.)

Regisztráció: 1345 órától.

 

Napirend:

 1. A Vidékfejlesztési Program (VP) aktualitásai – előadó Székely Rita GYMS megyei MNVH referens Miniszterelnökség
 2. A 2014-2020-as Helyi Fejlesztési Stratégia módosításának elfogadása az Irányító Hatóság iránymutatásai alapján
 3. A Pannónia Kincse LEADER Egyesület 2016. évi beszámolójának megtárgyalása
 4. Egyéb felmerült kérdések

Határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlésre kerül sor 2017. május 23-án 1415 órakor a meghívóban kiküldött eredeti napirendi pontokkal és helyszínen, ami a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Győrszemere, 2017. május 10.

 Megjelenésére feltétlenül számítva, maradok tisztelettel:

Horváth Gyula

PKLE elnök s.k.

A Pannónia Kincse LEADER Egyesület 2014-2020-as IH által javasolt Helyi Fejlesztési Stratégiája  ide kattintva tölthető le.

Meghatalmazás

Független könyvvizsgálói jelentés 

Szöveges beszámoló


 

A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatóságának közleménye a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című felhívás benyújtási határidejének módosításáról


2017 április 27.

A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága tájékoztatja a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy módosul a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című felhívás támogatási kérelmeinek benyújtási határideje. A támogatási kérelmek benyújtása 2017. május 15. napjától lehetséges. A felhívás tartalmával kapcsolatban további módosítások várhatóak, ezért kérjük, kövessék figyelemmel a www.szechenyi2020.hu oldalon megjelenő módosításokat.
forrás: https://www.palyazat.gov.hu/2017.03.21.

Meghívó


 

Módosult a nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációját támogató felhívás


2017.03.14.

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása” című (VP6-6.4.1.-16 kódszámú) felhívás.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Részletek itt

A pályázati felhívás és mellékletei ide kattintva érhetőek el


 

Módosult A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás című felhívás


2017.03.06.

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” című (VP2-6.1.1-16 kódszámú) felhívás.

A felhívásban az alábbi pontokat érinti a módosítás:

– 4.1. Támogatást igénylők köre fejezet: Több helyen az üzemméret igazolásához kapcsolódó pontosítás, kiegészítés, különösen a támogatási kérelem benyújtásának vonatkozásában a következők szerint:

– törlésre került a jogosultsági feltételként előírt üzemméret (növénytermesztés esetén) igazolása kormányhivatali igazolással,

– törlésre került a jogosultsági feltételként előírt üzemméret (állattartás esetén) napi állatlétszám igazolása,

– rögzítésre került, hogy az éves átlagos állatlétszám alapján igazolható az állattartáshoz kapcsolódó üzemméret

– 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre fejezet d), e) pontjaiban az előírások pontosítása

– 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezet: a támogatási kérelem benyújtási idejének módosítása: 2017. március 16. napjától 2019. március 14. napjáig

– 6.1. (A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája) 1. pont módosítása;  5 pontban a cégkivonat helyett cégmásolat benyújtásának előírása; valamint 6. pontban új előírás meghatározása

– 6.2. Az első kifizetési kérelemhez csatolandó mellékletek listája fejezet 2. pontjának törlése

– 19. lábjegyzet beszúrása (új), 20. lábjegyzet kiegészítése

Az 1. mellékletben (fogalomtár) a következőmódosítások történtek:

– A Mezőgazdasági tevékenység fogalmának módosítása (a „fő” előtag törlése)

– Lakóhely fogalmának törlése

Az 5. melléklet (Mezőgazdasági termeléssel összefüggő szakképesítések) pontosítása:

– A felsőoktatási szakképzés keretében megszerezhető végzettségek tételes felsorolásával történő kiegészítés az egyértelműsítés miatt.

A 9. mellékletben (Jogkövetkezmények) több ponton az előírások megfogalmazásához kapcsolódó pontosítások, valamint. a I/.5. pont kiegészítése és a III/4. pont pontosítása.

11. mellékletben  (üzleti terv) a III. fejezet (Pénzügyi terv) pontosítása.

12. melléklet (Pénzügyi terv kitöltési segédlet) II. fejezetében pontosítások.

13. mellékletben (Szakmai beszámoló) több helyen nyelvhelyességi pontosítás és értelmezést segítő javítás.

A Támogatói okiratban a projekt indikátorainak javítása a felhívással összhangban.

A pályázat és melléletei ide kattintva érhetőek el.

Módosul A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás című felhívás


2017.02.27.

Az EMVA Irányító Hatóság tájékoztatja a Tisztelt Pályázókat, hogy módosul a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” című (VP2-6.1.1-16 kódszámú) felhívás támogatási kérelem benyújtási időszakának első napja. A támogatási kérelmek benyújtása 2017. március 16. napjától lehetséges. A felhívás tartalmával kapcsolatban további módosítások is várhatóak, annak érdekében, hogy csak a valós gazdálkodói tevékenységet folytató fiatal gazdák nyújthassák be támogatási kérelmüket.

Az Irányító Hatóság felhívja az érintettek figyelmét, hogy a felhívás módosításának részleteiről a www.szechenyi2020.hu weboldalon tájékozódhatnak.


 

Megjelent a Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című felhívás


2017.02.16.

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című (VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú) felhívás.

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. április 28. naptól 2019. április 30-ig van lehetőség.

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 12,64 milliárd Ft.

A felhívás és mellékletei ide kattintva érhetőek el.