Menü Bezárás

TÁJÉKOZTATÁS a készpénzfizetéssel kiegyenlített számlák elszámolásával kapcsolatosan

A Vidékfejlesztési Program keretében nyújtott támogatások igénybevételével összefüggésben ezúton is felhívjuk a Tisztelt Kedvezményezettek szíves figyelmét a készpénzfizetéssel kiegyenlített számlák elszámolásával kapcsolatos fontos tudnivalókra.
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 114. § (3) és (4), valamint 233. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt előírások alapján, ha a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó adóköteles tevékenysége keretében más, pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak a vele vagy más jogalannyal kötött szerződés alapján – szerződésenként, egy naptári hónapban – másfél millió forintot meghaladó összeget fizet ki készpénzben, a NAV mind a fizető felet, mind az összeg elfogadóját mulasztási bírsággal sújtja, amelynek mértéke a másfél millió forintos korlát feletti összeg ötöde (20 %-a).
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 126/A. §-a az európai strukturális és beruházási alapok (ESBalapok) közé tartozó mind az öt alap – így az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) – tekintetében úgy szabályoz, hogy:
„A kedvezményezett a kifizetési igénylés keretében nem nyújthat be olyan, készpénzben kiegyenlített elszámoló bizonylatot – ide nem értve a bér jellegű költségek elszámolására szolgáló összesítőt -, amelynek az – általános forgalmi adó felszámítása esetén az általános forgalmi adóval növelt – ellenértéke meghaladja az irányító hatóság által meghatározott összeget, de legfeljebb az 1,5 millió forintot.”
A Korm. rendelet fent hivatkozott rendelkezése az Art. előírásától függetlenül alkalmazandó a támogatások minden kedvezményezettje tekintetében, minden egyes 1,5 millió forintot meghaladó összegű, készpénzben kiegyenlített rész- vagy végszámla esetében. Ez alól kizárólag a bér jellegű költségek elszámolására szolgáló összesítő képez kivételt.
Azaz a Korm. rendelet ezen rendelkezése nem csak a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózókra (belföldi jogi személy és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személy, ideértve az egyéni vállalkozót is) vonatkozik, hanem az áfa fizetésre nem kötelezett
természetes személyekre, ezen belül az őstermelőkre is.
A Magyar Államkincstárnak a Vidékfejlesztési Program keretében nyújtandó támogatás igénybevétele iránti kifizetési igényléssel kapcsolatos általános tájékoztatásról szóló 30/2021.
(V. 5.) számú KÖZLEMÉNYE a készpénzes számlák elszámolhatósága kapcsán az alábbi feltételeket tartalmazza:
„III. A költségek elszámolhatóságával kapcsolatos szabályok
3.1. Elszámolhatósági feltételek
3.1.1. Az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételek
Csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek:

 A kifizetési igénylés keretében benyújtott készpénzben kiegyenlített elszámoló bizonylat – általános forgalmi adó felszámítása esetén az általános forgalmi adóval növelt – összege nem haladhatja meg a 1,5 millió forintot.

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 6. § (4) bekezdésében
foglaltak értelmében készpénzes kiegyenlítésként a fizető fél és a kedvezményezett
közötti közvetlen, közvetítői közreműködés nélküli bankjeggyel és érmével (a továbbiakban együtt: készpénz) történő fizetési művelet kezelendő.
A 1,5 millió forintos elszámolhatósági korlát az adott tevékenység gazdasági/fizikai teljesítését is igazoló rész- vagy végszámla összegére vonatkozik.”
Figyelem! A fenti előírások alapján az a készpénzfizetéssel kiegyenlített elszámoló bizonylat (számla), amelynek ellenértéke a 1,5 millió forintot meghaladja, nem képezheti támogatás megállapításának alapját, ezért elutasításra kerül.
Kérjük, hogy a fentiek értelmében kellő körültekintéssel és gondossággal járjanak el a projekt megvalósítása és a kifizetési igénylés(ek) benyújtása során.

Budapest, 2022. június 24.
Magyar Államkincstár

További megvalósult projektek