Hasznos linkek

Kövess minket a Facebookon!

Ügyfélfogadás szüneteltetése

Tisztelt Érdeklődők! Kedves Projektgazdák!

 
A Munkaszervezet irodájában a személyes ügyfélfogadás március 24-tól előreláthatólag április 7-ig szünetel. Új projekttel vagy megvalósítással kapcsolatban Munkaszervezetünk munkatársait e-mail-en  és mobil telefonon érik el.

A munkaszervezet dolgozói részben az otthoni munkavégzés keretében segítik a projektek megvalósítását.

Az iroda újranyitásával  kapcsolatban a koronavírus-helyzet és hatályos jogszabályok ismeretében tudunk dönteni.  

Megértésüket köszönjük!

2021.03.23.

Ügyfélfogadás változása!

2020.11.16.

A mai naptól a személyes ügyfélfogadás határozatlan ideig szünetel!

A személyes ügyfélfogadás a veszélyhelyzetre tekintettel szünetel.

A munkaszervezet dolgozói részben az otthoni munkavégzés keretében segítik a projektek megvalósítását.

Új projektek esetén személyes konzultáció helyett telefonon, skype videokonferencián (munkaszervezet vezetővel előre egyeztettet időpontban) történik az egyeztetés.

Megértésüket köszönjük!

Meghívó Közgyűlésre

A Pannónia Kincse LEADER Egyesület 2020. szeptember 16-án 1300 órakor (szerda)

KÖZGYŰLÉST

tart, melyre tisztelettel meghívom.

Helyszín: Gyömörei Polgármesteri Hivatal udvarában (nyitott fedett téren)

(9124 Gyömöre, Rózsa Ferenc u. 9.)

Regisztráció: 1245 órától.

Napirend:

  1. Szakmai és pénzügyi beszámoló a Pannónia Kincse LEADER Egyesület 2019. évi munkájáról, elért eredményekről, könyvvizsgálói jelentés – Horváth Gyula elnök és Németh Tamás munkaszervezet vezető
  2. A 2014-2020-as Helyi Fejlesztési Stratégia módosítása
  3. Egyéb felmerült kérdések

Határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlésre kerül sor 2020. szeptember 16-án 1305 órakor a meghívóban kiküldött eredeti napirendi pontokkal és helyszínen, ami a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Kérjük, hogy a Közgyűlésen tartsák be a távolságtartás szabályait, viseljenek szájmaszkot, használják a kihelyezett kézfertőtlenítő szereket. Kérjük, hogy a jelenléti ív aláírásánál használjanak saját íróeszközt.

Kérjük, hogy szervezetenként egy fővel képviseltessék magukat!

Kelt: Győrszemere, 2020. szeptember 7.

 Megjelenésére feltétlenül számítva, maradok tisztelettel:

                                                                                                            Horváth Gyula

                                                                                                    PKLE elnök s.k.

TÁJÉKOZTATÓ A VESZÉLYHELYZET MIATT BEKÖVETKEZŐ HÁTRÁNYOS KÖVETKEZMÉNYEK ENYHÍTÉSE ÉRDEKÉBEN HOZOTT FEJLESZTÉSPOLTIKAI INTÉZKEDÉSEKRŐL AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSI TÍPUSÚ PROJEKTEK KAPCSÁN

2020.04.03.

Tisztelt Támogatást Igénylő és Kedvezményezett!

A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet megnehezíti a projektek végrehajtását, sok esetben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesíthetőek. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a projektek megvalósításának segítése érdekében komplex intézkedéscsomagot dolgozott ki, amely átmeneti könnyített szabályozást vezet be a határidők, az indikátorok és a pénzügyi elszámolások teljesítésében, ezzel összhangban kezeli a támogatási szerződések/támogatói okiratok (a továbbiakban: támogatási szerződés) módosítása és az ügyintézés menetét. Ezzel az intézkedéscsomaggal összhangban, de az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználására vonatkozó speciális előírásokra figyelemmel kerül kiadásra az Agrárminisztérium, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága és a Magyar Államkincstár, mint Kifizető Ügynökség jelen tájékoztatója.
Az alábbi intézkedések 2020. április 3. napjától hatályosak és jelen tájékoztató 1. mellékletében megjelölt intézkedések vonatozásában alkalmazandóak.
Az intézkedések azon rendelkezések kapcsán tartalmaznak könnyítéseket, amelyeket az uniós jogszabályok nem szabályoznak. Várható, hogy az Európai Unió szervei által hozott lépéseket követően további könnyítő szabályok bevezetésére is sor kerülhet.

Határidők teljesítésének átmeneti szabályai

 három hónappal automatikusan meghosszabbítjuk a támogatott projektek megvalósításának határidejét, ezzel együtt a záró elszámolás benyújtásának határidejét
 három hónappal automatikusan meghosszabbítjuk a projekt mérföldköveinek határidejét
 a hiánypótlás teljesítésére, a tisztázó kérdés megválaszolására a jogszabály által lehetséges leghosszabb határidőt állapítja meg az Irányító Hatóság és a Kifizető Ügynökség
 a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges feltételek teljesítésére nyitva álló határidőt a jogszabály által lehetséges leghosszabb határidőben állapítja meg az Irányító Hatóság
 a kedvezményezett közreműködését igénylő helyszíni vizsgálatokra nem kerül sor a kihirdetett veszélyhelyzet fennállásának időtartama alatt, a veszélyhelyzet miatt elmaradt helyszíni vizsgálatokat a veszélyhelyzet megszűnését követő 1 éven belül pótolni szükséges (a helyszíni ellenőrzést kiváltó digitális, vagy online módon történő ellenőrzésre sor kerülhet)
 a veszélyhelyzet fennállása alatt végezhető egyszerűsített előzetes helyszíni szemle és egyszerűsített helyszíni szemle a járványügyi előírások betartásával
 jogszabály által előírt engedélyezési eljáráshoz kötött cselekmények (pl.: építési engedély az első kifizetési igényléshez, használatbavételi engedély, gépjárművezetői engedély a záró elszámoláshoz), illetve a felhívásokban előírt további üzemelést és üzemeltethetőséget igazoló dokumentumok (pl. hálózathasználati szerződés, szálláshely minősítést igazoló dokumentum) esetén elegendő az eljárás megindításának igazolása, nem kell a jogerős engedély az érintett támogatási folyamat végrehajtásához (pl.: kifizetéshez). Természetesen ezeket a dokumentumokat a veszélyhelyzet megszűnését követően be kell nyújtani.
 azon esetekben, ahol a veszélyhelyzet meghirdetése előtt lejárt határidő volt (pl. hiánypótlás nem került benyújtásra) nem alkalmazzuk a rendkívüli, veszélyhelyzet időszakára vonatkozó szabályokat.

Támogatási szerződés módosításának és teljesítésnek átmeneti szabályai

Nem kerül sor automatikusan a módosítások, bejelentések elfogadására, szükséges a járványügyi veszélyhelyzettel kapcsolatos ok-okozati viszony megléte és annak alátámasztása, vis maior bejelentés keretében, de a módosítások indokolt esetben az alábbi könnyítésekkel valósulhatnak meg a veszélyhelyzet idején,
 a biztosítékcsere vagy annak elmaradása esetén az elállás, mint szankciót csak a legszükségesebb esetben kerül alkalmazásra
 ha a kedvezményezetti mulasztások igazolható módon a veszélyhelyzet következményei, amelyet a kedvezményezett vis maior bejelentésben alátámaszt, akkor a kedvezményezettre hátrányos jogkövetkezményt (pl.: elállást) nem indokolt érvényesíteni
 ha az átalakulás vagy a projekt átruházásának indoka a veszélyhelyzet kihirdetése és az ezzel okozott hátrányos következmények enyhítése, akkor az összes releváns körülmény mérlegelése alapján indokolt, hogy a változtatást az Irányító Hatóság támogassa.

Indikátorok és egyéb mutatók elszámolásának átmeneti szabályai

 a veszélyhelyzet időtartama alatt a kedvezményezettnek a fenntartási időszak során a foglalkoztatotti bázislétszámot, vagy továbbfoglalkoztatást nem kell fenntartania, kivéve ahol a támogatás kifejezetten a munkahelyek megtartására irányult

Pénzügyi és elszámolási szabályok átmeneti változása

 a veszélyhelyzet időtartalmára az elszámolások benyújtásához elegendő a számla, a számlarészletező, a kifizetést igazoló bankkivonat és a vállalkozói szerződés (vagy jogalap igazolás), az ebben az időszakban kért alátámasztó dokumentumoknak a helyszínen rendelkezésre kell állniuk és az Irányító Hatóság, Kifizető Ügynökség bármikor bekérheti azokat
 ha egy rendezvény, workshop, stb. a koronavírus veszélyhelyzeti intézkedéseivel közvetlen összefüggésben elmarad, azt vis maior esetnek kell minősíteni, amennyiben a költségeket nem fedezi biztosítás vagy nem lehet visszafizettetni más módon
 a Kifizető Ügynökség veszélyhelyzet ideje alatt új követelések végrehajtást nem indítja el, adók módjára történő behajtását nem kezdeményezi, a folyamatban lévő követelések végrehajtását felfüggeszti.

 a veszélyhelyzet időtartama alatt a kedvezményezettnek a fenntartási időszak során a foglalkoztatotti bázislétszámot, vagy továbbfoglalkoztatást nem kell fenntartania, kivéve ahol a támogatás kifejezetten a munkahelyek megtartására irányult

Pénzügyi és elszámolási szabályok átmeneti változása

 a veszélyhelyzet időtartalmára az elszámolások benyújtásához elegendő a számla, a számlarészletező, a kifizetést igazoló bankkivonat és a vállalkozói szerződés (vagy jogalap igazolás), az ebben az időszakban kért alátámasztó dokumentumoknak a helyszínen rendelkezésre kell állniuk és az Irányító Hatóság, Kifizető Ügynökség bármikor bekérheti azokat
 ha egy rendezvény, workshop, stb. a koronavírus veszélyhelyzeti intézkedéseivel közvetlen összefüggésben elmarad, azt vis maior esetnek kell minősíteni, amennyiben a költségeket nem fedezi biztosítás vagy nem lehet visszafizettetni más módon
 a Kifizető Ügynökség veszélyhelyzet ideje alatt új követelések végrehajtást nem indítja el, adók módjára történő behajtását nem kezdeményezi, a folyamatban lévő követelések végrehajtását felfüggeszti.

Személyes, postai ügyintézés

 a Vidékfejlesztési Program esetében az ügyfélkapu használata fennmarad

Természetesen a kedvezményezett joga, hogy az átmeneti hosszabbítási vagy könnyítési lehetőségekkel ne éljen, amennyiben az eredeti feltételek mellett is tudja teljesíteni kötelezettségeit, minden esetben a pályázó hatásköre, hogy saját projektjének végrehajtása szempontjából a számára legmegfelelőbb megoldást válassza. Az Irányító Hatóság, valamint a Kifizető Ügynökség automatikusan a fenti intézkedéseknek megfelelően járnak el, kivéve, ha a kedvezményezett ezzel ellentétes tartalmú kéréséről kapnak értesítést, vagy a benyújtott elszámolásokból az nem következik.

Budapest, 2020. április 3.

Tisztelettel:
Dr. Feldman Zsolt
mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért
felelős államtitká
r

Újabb pályázatok jelentek meg a Magyar Falu Programban

2020.03.23.

Újabb két pályázatot hirdetett meg a kormány a Magyar Falu Program keretében, a pályázatok az egyházi, illetve önkormányzati tulajdonú közösségi tér ki- és átalakítására, valamint foglalkoztatás támogatására adnak lehetőséget 10 milliárd forint keretösszegben. A két pályázat e célok támogatásával ad lehetőséget a falvak közösségeinek megerősödésére, illetve a nemzeti és helyi identitástudat megszilárdítására – tájékoztatta a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos hétfőn az MTI-t.

Gyopáros Alpár elmondta: a két pályázati kiírás során támogatás igényelhető a közösségi terek építésére, felújítására, közösségi programszervező foglalkoztatására. A pályázatok hozzájárulnak a helyi közszolgáltatásokhoz történő hozzáférés javításához, a társadalmi felzárkózás segítéséhez, ezáltal a területi egyenlőtlenségek csökkentéséhez.

Mind az önkormányzati, mind az egyházi pályázati kiírások esetében a közösségi épületek külső és belső tereinek építésére, felújítására, bővítésére, korszerűsítésére 30 millió forintos összeghatárig igényelhető maximálisan támogatás, közösségszervező személy bértámogatására pedig közel 3 millió forintig.Hozzátette: a pályázati kiírások hétfőn jelentek meg a kormany.hu-n, a pályázati felület a tervek szerint április 22-én nyílik meg, a pályázatokat pedig a tervek szerint május 22-éig lehet benyújtani.

A kormánybiztos hangsúlyozta: a támogatás nem használható fel programszervezésre, a pályázatok építési beruházásokkal járnak együtt, amelyek nem az idei, hanem a jövő évben kerülnek megvalósításra. Ezek infrastrukturális és működési fejlődést jelentenek az önkormányzat/egyház számára, amelyet a közösség várhatóan legkorábban a jövő évben hasznosíthat.

Forrás: Kormany.hu

______________________________________________________________________________

Ügyfélfogadás változása!

2020.03.17.

A mai naptól a személyes ügyfélfogadás szünetel!

A személyes ügyfélfogadás a veszélyhelyzetre tekintettel szünetel.

A munkaszervezet dolgozói az otthoni munkavégzés keretében segítik a projektek megvalósítását.

Új projektek esetén személyes konzultáció helyett telefonon, skype videokonferencián (munkaszervezet vezetővel előre egyeztettet időpontban) történik az egyeztetés.

Megértésüket köszönjük!

Ügyfélfogadás változása!

2020.03.15.

A Pannónia Kincse LEADER Egyesület ezúton kéri Ügyfeleit, hogy csak a legszükségesebb esetben keressék fel személyesen irodánkat. Irodánkban a mai naptól csak előzetes egyeztetést követően van lehetőség személyes konzultációra.

Személyes ügyintézés helyett használják a telefonos vagy elektronikus elérhetőségeinket. 

Köszönjük!

Pannónia Kincse LEADER Egyesület Munkaszervezete

MEGHÍVÓ

2020. február 21.

IDŐPONTVÁLTOZÁS!!!

Tisztelettel meghívjuk Önt

2020.
március 3-án, kedden 17 órai kezdettel

Győrszemerén
a Polgármesteri Hivatalban
(9121 Győrszemere, Fő u. 20.)

valamint

2020. március 4-én, szerdán 14 órai kezdettel

Abdán a Polgármesteri
Hivatalban
(9151 Abda, Szent István u. 3.)

valamint

2020.
március 4-én, szerdán 17 órai kezdettel

Veszprémvarsányban
a Polgármesteri Hivatalban
(8438
Veszprémvarsány, Kossuth Lajos utca 44.)

valamint

2020.
március 5-én, csütörtökön 14 órai kezdettel

Nyúlon a Faluházban
(9082 Nyúl, Szent István tér 1.)

tartandó vidékfejlesztési fórumainkra, melynek témája:

  • Tájékoztató a Leader Kifizetési
    kérelmek benyújtásáról
  • Az újonnan megjelent LEADER pályázati
    felhívások ismertetése

Győr, 2020. február 21

Németh Tamás

PKLE
munkaszervezet vezető

Újabb LEADER pályázatok nyíltak meg a Pannónia Kincse Leader Egyesület területén

2020.02.14.

Tisztelt Pályázók!

A mai napon megjelentek a Működő mikrovállalkozások eszközbeszerzésének támogatása és a  Vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése című pályázati felhívásaink. A pályázati felhívásokat benyújtani továbbra is a www.mvh.allamkincstar.gov.hu oldalon keresztül lehetséges.

A Pannónia Kincse Leader Egyesület mindegyik pályázati felhívása esetében a  támogatási kérelmek benyújtásának módja szakaszos.

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 53. § (1a) valamint (1b) bekezdése alapján a „Szakaszos elbírálás alkalmazása esetén a benyújtási lehetőség felfüggesztése vagy lezárása csak a felhívásban rögzített szakasz zárásának időpontját követő naptól lehetséges. A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakban az adott szakasz felfüggesztése vagy lezárása az erről szóló döntés közzétételét követő nyolcadik naptól lehetséges.”

A pályázatok értékelésénél nem a gyorsaság a döntő szempont. Egy szakaszokon belül a beérkezett pályázatok együttesen kerülnek elbírálásra, ezért érdemes a rendelkezésre álló időkeretet kihasználni. A pályázatok értékelése a helyi felhívások 4.4.2 Kiválasztási kritériumok pontjában található pontozás alapján történik, így a beérkezés dátuma nem kerül figyelembevételre. Az értékelés során egy előbb beadott pályázat nem kerülhet tehát előnyösebb pozícióba a benyújtásának időpontja révén egy később benyújtott pályázattal szemben, hiszen a pályázatok együttesen, tartalmuk alapján egymáshoz mérten kerülnek elbírálásra.

Megjelentek a “Felhasználói kézikönyv elektronikus felült használatához és e-kérelem benyújtásához”, valamint az “ÉNGY tételek import segédlete” c. dokumentumok a LEADER helyi felhívásokhoz kapcsolódóan, amelyek a https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok a “Kapcsolódó tartalmak” pont alatt érhetőek el.

A támogatási kérelem benyújtására már elérhető a LEADER helyi felhívások menüpont, azonban a kitöltés megkezdésére az adott felhívásban szereplő benyújtási időszak kezdő napjától van lehetőség.

Működő mikrovállalkozások eszközbeszerzésének támogatása és a  Vidéki települési környezet és szolgáltatások fejlesztésének elősegítése  című pályázati felhívások és mellékleteik 2020. február 14-én jelentek meg.

Kérem, hogy mindig a hatályos pályázati felhívások és mellékletek szerint készítsék el támogatási kérelmeiket!

A Leader pályázatok benyújtását segítő Felhasználói kézikönyv az alábbi linken érhető el:

Leader pályázatok benyújtását segítő kézikönyv

2020 március hónapban tájékoztató fórumokat szervezünk a térség több településén. Erről holnapunkon értesítjük Tisztelt Pályázókat.

További sikeres munkát kívánva üdvözlettel,

Horváth Gyula elnök

és Németh Tamás munkaszervezet vezető!

Ünnepi nyitvatartás

Tájékoztatjuk projekt gazdáinkat, hogy irodánk 2019. december 20-tól 2020. január 3-ig zárva tart. Ebben az időszakban munkanapokon telefonon elérhetőek vagyunk.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk!

Pannónia
Kincse LEADER Egyesület